Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Odpad jako zdroj energie

Náš současný způsob života má za následek výrazný nárůst odpadu ve světě, který představuje jeden z globálních problémů. Množství odpadu lze…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Náš současný způsob života má za následek výrazný nárůst odpadu ve světě, který představuje jeden z globálních problémů.

Množství odpadu lze v podstatě řešit dvěma způsoby. Ten základní spočívá v tom, odpovědět si na otázku: „Jak snížit množství odpadu vyprodukovaného člověkem?“ a následně podnikat kroky, které povedou k jeho snížení. Druhým způsobem je zaměřit se na nakládání s již vzniklým odpadem. Tím se mimo jiné dostáváme k možnostem využití odpadu jako zdroje energie.

Výhody energetického využití odpadu:

  • jde o jeden ze způsobů snižování objemu odpadů
  • odpad představuje náhradu přírodních neobnovitelných zdrojů
  • jedná se o ekologický způsob, který je šetrný k životnímu prostředí
  • energetické využití odpadu snižuje potřebu po primárních energetických zdrojích
  • energetické využití odpadu snižuje dovozní závislost země na energetických zdrojích, jako jsou zemní plyn a ropa

Termické zpracování odpadů

Jedním ze způsobů odstraňování odpadů je jejich spalování s energetickým využitím. Spalování samo o sobě je již mnoho let využívaným procesem, ale zatímco dříve bylo cílem spalování pouhé odstranění odpadu, dnes již tento způsob nabízí možnosti energetického využití. Spalování odpadu totiž umožňuje jeho efektivní využití k výrobě tepelné a elektrické energie bez použití fosilních paliv. K tomu je používán směsný komunální odpad a vybraný odpad z průmyslové výroby.

Po vzplanutí hoří odpad sám, aniž by bylo použito přídavné palivo. Železné a neželezné kovy, které po spalování vzniknou, jsou dále využívány jako druhotná surovina.

Biomasa

Dalším ze způsobů využití odpadu jako zdroje energie je využívání biomasy. Jednou z výhod biomasy je to, že se jedná o CO2 neutrální palivo – při jejím využívání jsou emise CO2 rovny její spotřebě při fotosyntéze.

Suchou biomasu je možné spalovat přímo, tekutá je používána na výrobu bioplynu.

Biomasu rostlinného původu jako jsou dřevo či vedlejší produkty zemědělských plodin je možné využít buď přímo ke spalování, nebo k výrobě kapalných biopaliv a bioplynu.

My se nyní bavíme o tzv. odpadní biomase, do které patří zbytky ze zemědělské prvovýroby, zbytky krmiv, exkrementy hospodářských zvířat, ale i zbytky potravin, splašky z kanalizace či odpady z jatek.

Energii z biomasy je možné získat spalováním, kdy dochází k jejímu rozkladu na hořlavé plyny a další látky a následné oxidaci, při které jsou uvolňovány CO2, voda a teplo. Pro zaručení dokonalého spalování je zapotřebí vysoká teplota.

Často je biomasa používána v kogenerační výrobě, kdy je produkováno teplo i elektřina. Používá se ale i jako zdroj tepla v domácnostech.

Je až spodivem, kolik odpadu je možné využít k získání energie a neustále jsou nacházeny další a další možnosti nahrazování neobnovitelných zdrojů, ať je to již zmiňované využívání komunálního odpadu či jiné netradiční možnosti, například vytápění za pomoci pecek ze švestek.

Přehrát celé video na YouTube