Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Jak probíhá vytřídění stavební sutě

Stavební odpad nepatří do směsného odpadu, ale do sběrného dvora či do rukou specializované firmy. Následně je odpad tříděn a…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Stavební odpad nepatří do směsného odpadu, ale do sběrného dvora či do rukou specializované firmy. Následně je odpad tříděn a recyklován. Většina stavebního a demoličního odpadu se znovu vrací do oběhu a je tedy významným zdrojem druhotných surovin.

K recyklaci stavební sutě může docházet buď na místě demolice, nebo je odpad k recyklaci převezen. Nejekologičtějším a finančně nejvýhodnějším způsobem je třídit stavební odpad, vznikající během stavebních prací nebo demolic, přímo na místě. V objektu demolice staveb se dají použít tzv. mobilní drtící linky, které je možné kombinovat s třídícím zařízením pro drcení sutě.

Jaká stavební suť se dá recyklovat:

  • cihly
  • beton
  • materiály z omítek
  • obklady
  • střešní krytina – kromě eternitu, který obsahuje azbest

Proces recyklace stavební sutě

Během recyklace dochází ke změně fyzikálních vlastní sutě. Odpad různé velikosti se přeměňuje na tříděný recyklát o užitné zrnitosti – nejčastěji v rozmezí 0 – 63 mm. Ze základních frakcí jsou tříděny specifické frakce různých velikostí. Zvláště důležité je oddělit kontaminované materiály od těch, které je možné použít k recyklaci.

Při recyklaci stavební sutě jsou používány drtící a třídící linky a také magnetické separátory. Průběh recyklace přímo na místě stavby snižuje náklady a dopady na životní prostředí. Počítat se musí s tím, že během ní dochází k vyšší prašnosti.

Ekologické využití demoličního odpadu

Takto získaný recyklát je možné opětovně na stavbě využít. Například betonová drť je dále používána jako kamenivo do betonových směsí. Cihlová drť je přidávána do směsí s menšími požadavky na pevnost. Přetříděnou zeminu z výkopových prací lze použít při zatravňování okolí staveb. Stavební a betonářská ocel, která bývá součástí sutí, směřuje dále do sléváren.

Přehrát celé video na YouTube