Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Recyklace stavebního materiálu

Během stavební výroby vzniká velké množství odpadu, a to zvláště při zemních pracích, bourání stavebních konstrukcí a realizaci stavebních procesů….

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Během stavební výroby vzniká velké množství odpadu, a to zvláště při zemních pracích, bourání stavebních konstrukcí a realizaci stavebních procesů.

Stavební průmysl se projevuje citelně na životním prostředí. Jen v České republice představuje stavební a demoliční odpad přibližně polovinu z celkové produkce všech odpadů. Zatímco ale dříve končil všude možně, dnes se již využívá k dalšímu zpracování – až 98 % veškerého stavebního a demoličního odpadu je znovu použito.

Díky tomu klesá ekologická zátěž. Recyklace stavebního materiálu snižuje zatížení skládek, dopravní náročnost a eliminuje závislost na zásobách neobnovitelných přírodních zdrojů. Po recyklaci se stává stavební odpad zdrojem plnohodnotných surovin.

Jaký stavební odpad je možné recyklovat

Beton, cihly, asfaltové směsi, tašky – to vše je možné opětovně recyklovat. Odpady určené k recyklaci jsou stanoveny metodickým pokynem MŽP k nakládání s opady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.

K odpadům, které jsou vhodné k úpravě (recyklaci), patří:

17 01 01Beton
17 01 02Cihly
17 01 03Tašky a keramické výrobky
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 02Sklo
17 03 02Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 04Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 04

Na kvalitu recyklátů má vliv technologie, která je používána při zpracování stavebních odpadů. Napřed dochází k předtřídění, kdy jsou z odpadu odstraněny cizorodé látky a podsítná složka. Následuje drcení, během kterého se odstraní zbytky cizorodých látek a železa a závěrečné třídění. V budoucnu se počítá, že bude přidána separace lehkých a prachových částic.

Při recyklaci nevyztužených betonů dochází k drcení vybouraného materiálu ve speciálních drtičích a následnému třídění na jednotlivé frakce kameniva. Železobetonové dílce jsou napřed rozřezány na menší bloky a rozdrceny v drtičích s magnetickými separátory železných kovů.

Nevhodné k recyklaci jsou odpady, které obsahují nebezpečné látky, jako jsou stavební a izolační materiály obsahující azbest.

V ostatních případech se vyžaduje, aby došlo k odstranění nebezpečných látek z odpadu. Příkladem jsou asfaltové směsi obsahující dehet a stavební odpady obsahující rtuť či PCB.

Je důležité, aby docházelo k recyklaci stavebního a demoličního odpadu, který představuje cenný zdroj druhotných surovin.

Přehrát celé video na YouTube