Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Stavební a demoliční odpady

V srpnu 2018 vydalo Ministerstvo životního prostředí tzv. Metodický návod https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodika_stavebni_odpady/$FILE/OODP-metodicky_navod_SDO-20180904.pdf pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Jeho vydáním končí  platnost Metodického pokynu k  nakládání  s  odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XVIII, částka 3 v březnu 2008 a vycházel z právní úpravy, která od doby vydání pokynu doznala změn.

Využití návodu je doporučeno zejména pro:

  • přípravu dokumentace staveb, pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich oprav, změn dokončených staveb (stavebních úprav, přístaveb a nástaveb) a odstraňování (bourání, demolice)
  • vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí
  • hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů pověřenými osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu)
  • další činnosti spojené se vznikem stavebních a demoličních odpadů a nakládáním s nimi

Cílem Metodického návodu je:

  • omezit množství nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb a odstraňování staveb
  • sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad) u vznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy
  • zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně vymezit podmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání
  • minimalizovat riziko při nakládání se stavebními a demoličními odpady

Předmětem Metodického návodu jsou doporučené postupy, které, pokud budou při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) dodržovány, směřují k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního prostředí.

Na stavební odpady a likvidaci suti se specializujeme ve firmě SIEGL s.r.o. již od roku 1990. Stavíte, likvidujete  nebo realizujete rekonstrukci ? Obraťte se na nás s poptávkou, rozpočtování likvidace stavebního odpadu nabízíme pro firmy zdarma a kalkulaci s množstevní slevou vám zpracujeme do 24 hodin ZDE nebo PO-NE volejte dispečink 602 20 30 44.


Starší příspěvky:
Výhody vlastní deponie na uložení odpadu Praha

Co je deponie? Deponie jsou skládky zemin, písků, stavební suti a dalších surovin. Odpad vznikající při stavební činnosti je tedy...

Jak probíhá vytřídění stavební sutě

Stavební odpad nepatří do směsného odpadu, ale do sběrného dvora či do rukou specializované firmy. Následně je odpad tříděn a...

Vyklizení objektů před demolicí

Ať se jedná o rodinný dům, chatu, garáž či velký průmyslový areál, vždy je před začátkem demolice jednou z klíčových činností...

Recyklace stavebního materiálu

Během stavební výroby vzniká velké množství odpadu, a to zvláště při zemních pracích, bourání stavebních konstrukcí a realizaci stavebních procesů.

Odpady a pokuty

Snad nemusíme zmiňovat, že odpad by měl být odložen na místo k tomu určené. Bohužel se tomu tak vždy neděje a...

Zavřít