Objednat kontejner nebo materiál
Mozaika
Mozaika

Jak se likviduje zemědělský odpad?

Zemědělská výroba dříve bývala téměř bezodpadová. Rostlinné zbytky i hnůj se využívaly jako přírodní hnojivo. Vše bylo založeno na uzavřeném…

Obrázek pruhů
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky

Zemědělská výroba dříve bývala téměř bezodpadová. Rostlinné zbytky i hnůj se využívaly jako přírodní hnojivo. Vše bylo založeno na uzavřeném koloběhu: půda – krmivo – zvíře – hnůj – půda. Dnes při zemědělské výrobě vzniká bioodpad, který není navracen zpátky do půdy, ale může být zužitkován například v bioplynových stanicích, případně na kompostech.

Ačkoli se běžný chlévský hnůj vrací alespoň v některých oblastech na pole, aby půdu obohatil o živiny, neplatí to vždy a všude. Na exkrementy z velkochovů bývá často pohlíženo jako na odpady, které se mohou využít i jinak, než je zaorat do půdy.  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti a rybolovu jsou rozdělené na následující kategorie:

020101 Kaly z praní a čištění
020102 Odpad z živočišných tkání
020103 Odpad z rostlinných tkání
020104 Odpadní plasty (kromě obalů)
020106 Zvířecí trus, moč a hnůj, kapalné odpady sbírané odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020107 Odpad z lesnictví
020108 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
020109 Agrochemické odpady neuvedené pod kódem 020108
020110 Odpadní kovy
020199 Odpady jinak blíže neurčené

Hnojiště a kompostovině

Odpady ze zemědělské výroby, jako je hnůj nebo rostlinné zbytky, mohou být skladovány na hnojištích, kompostovištích a ve sběrných jímkách (močůvka). Hnojiště a kompostoviště musí být stavěny jako nepropustné. Do kompostu lze ukládat různé rostlinné odpady (sláma, seno, zbytky rostliny). Kompost i hnůj slouží k opětovnému obohacení půdy živinami.

Bioplynové stanice: Energie z exkrementů

Při rozkladu exkrementů zvířat i dalších organických odpadů ze zemědělství vzniká bioplyn, který obsahuje kolem 60 až 70 procent metanu. Bioplyn je možné využít k vytápění i výrobě elektrické energie (v některých případech i současně, tzv. kogenerace).

Na stlačený bioplyn zase mohou jezdit motorová vozidla. Zajímavým řešením zužitkování odpadu ze zemědělství je tzv. trigenerace. V tomto případě je vyráběna nejen elektřina a teplo, ale část vyrobeného tepla se zužitkovává přímo v bioplynové stanici a slouží k ohřevu fermentorů, kde probíhají rozkladné biochemické procesy.

Přehrát celé video na YouTube